0(0)

รายวิชา สุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

40 บทเรียน

บทที่ 1 การทํางานของระบบในร่างกาย

เรื่องที่ 1 การทำงานของระบบย่อยอาหาร
เรื่องที่ 2 การทำงานของระบบขับถ่าย
เรื่องที่ 3 การทำงานของระบบประสาท
เรื่องที่ 4 การทำงานของระบบสืบพันธ์
เรื่องที่ 5 การทำงานของระบบไร้ท่อ
เรื่องที่ 6 การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สำคัญ
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 การทํางานของระบบในร่างกาย

บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ

บทที่ 5 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 6 ความปลอดภัยจากการใช้ยา

บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด

บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต

บทที่ 9 อาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime