5.00(1)

รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา สค31001

  • ลงทะเบียนแล้ว 195
  • อัปเดตล่าสุด 12 มีนาคม 2022

หลักสูตรรายวิชา

การศึกษาหนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาสังคมศึกษา ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวขอสาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และขอบข่ายเนื้อหา

2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียด และทํากิจกรรมตามที่กําหนด และวตรวจสอบ กับแนวเฉลยกิจกรรมที่กําหนด ถาาผู้เรียนตอบผิดควรกลับไปศึกษาและทําความเข้าใจในเนื้อหานั้นใหม่ให้ เข้าใจก่อนที่จะศึกษาเรื่องต่อไป

3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายบทของแต่ละบท้ เพื่อเป็นการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้ง

4. หนังสือเรียนเล่มนี้มี 4 บท คือ

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพ

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

สารบัญรายวิชา

81 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบฝึกหัด

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพ

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

แบบทดสอบย่อย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน
เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime