0(0)

รายวิชา สค33030 สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณีศิลปวัฒนธรรม กศน.ตำบลคลองกระจง 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุโขทัยศึกษาเชิงประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและ เรียนรู้การแก้ปัญหาภายในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ตลอดจนสืบทอดประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย สามารถ  นำความรู้ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับตนเอง ชุมชน และสังคม

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

แบบฝึกหัดบทที่ 1 (จำนวน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ประเพณีท้องถิ่นสุโขทัย

บทที่ 3 อาหารพื้นบ้านของจังหวัดสุโขทัย

บทที่ 4 ศิลปกรรมท้องถิ่นสุโขทัย

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูภัทริยา ตาคำ (ครูเอ๋) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (เศรษฐศาสตร์) จบวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปัจจุบัน สอนอยู่ที่ กศน.ตำบลคลองกระจง ศูนย์ กศน.อำเภอสวรรคโลก สำนักงานกศน.จังหวัดสุโขทัย ที่อยู่ 29/18 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 641044
5.00 (7 การให้คะแนน)

57 รายวิชา

1430 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime