0(0)

รายวิชา ศิลาจารึกศึกษาและการเขียนลายสือไทย รหัสวิสา สค33048

  • ลงทะเบียนแล้ว 5
  • อัปเดตล่าสุด 3 มีนาคม 2022

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ความเป็นมาของศิลาจารึก

แบบฝึกหัดบทที่ 1 (เก็บตะแนน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ประวัติและคำแปลของหลักศิลาจารึก

บทที่ 3 การเขียนลายสือไทย

บทที่ 4 หลักเกณฑ์การเขียนคำลายสือไทย

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime