0(0)

รายวิชา ศิลาจารึกศึกษาและการเขียนลายสือไทย รหัสวิสา สค33048 ม.ปลาย ภาคเรียน2/2565

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

บทที่ 1 ความเป็นมาของศิลาจารึก

เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของศิลาจารึกในประเทศไทย
เรื่องที่ 2 รูปทรงจารึกและวิธีบันทึกลายลักษณ์อักษรลงในจารึก การอ่านแปลและศึกษาข้อมูลจารึก
เรื่องที่ 3 วัตถุประสงค์ ประโยชน์ในการศึกษาจารึก
เรื่องที่ 4 คุณค่าของหลักศิลาจารึก
แบบฝึกหัดบทที่ 1 (เก็บคะแนน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ประวัติความเป็นมาและการแปลความจารึกทั้ง 6 หลัก

บทที่ 3 การเขียนลายสือไทย

บทที่ 4 หลักเกณฑ์การเขียนคำลายสือไทย

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime