0(0)

รายวิชา ศิลปศึกษา (รหัสวิชา ทช21003) ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศกร.ตำบลท่าทอง

หลักสูตรรายวิชา

ผังโครงสร้างวิชาศิลปะศึกษา (ทช21003)  .ต้น

 ภาคเรียนที่ 2/2564

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

ครั้งที่ หน่วยการเรียนรู้/กิจกรรม
ครั้งที่ 1 บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาศิลปะศึกษา บทที่ 1

กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาคลิปวิดิโอ บทที่ 1  ทัศนศิลป์ไทย

ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด บทที่ 1 (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนน)

 

บทที่  2 ดนตรีไทย

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาศิลปศึกษา บทที่ 2

กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาคลิปวิดิโอ บทที่ 2   ดนตรีไทย

ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 2 (5 ข้อ คะแนนที่ได้  = 10 คะแนน)

 

บทที่  3 นาฏศิลป์ไทย

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาศิลปศึกษา บทที่ 3

กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาคลิปวิดิโอ บทที่ 3   นาฏศิลป์ไทย

ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 3 (2 ข้อ คะแนนที่ได้  = 10 คะแนน)

 

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

กิจกรรมที่ 1 ให้ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาศิลปศึกษา บทที่ 3

กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาคลิปวิดิโอ บทที่ 4   นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 4 (2 ข้อ คะแนนที่ได้  = 10 คะแนน)

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

สรุปบทเรียน

แบบทดสอบการติวก่อนสอบ

เฉลยแบบทดสอบการติว

แบบฝึกหัด  = 40 คะแนน

คะแนนจิตพิสัย = 10 คะแนน

สอบกลางภาค = 10 คะแนน

รวม   = 60 คะแนน

 

 

 

 

 

 

นางวรรณภา  พูลชะนะ

 

 

 

 

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 2 ดนตรีไทย

บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

แบบทดสอบกลางภาค

สรุปบทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime