0(0)

รายวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง สค31002 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียน1/2566 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 ศาสนาในโลก

เรื่อง ศาสนาในโลก
แบบฝึกหัดบทที่ 1 เรื่อง ศาสนาในโลก (จำนวน 5 คะแนน)

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมของประเทศของโลก

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 สิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime