0(0)

รายวิชา วัสดุศาสตร์2 รหัส พว22003 ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลท่าทอง

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 วัสดุศาสตร์รอบตัว

การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน บทที่ 1

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้วัสดุ

หน่วยที่ 3 การจัดการเศษซากวัสดุ

หน่วยที่ 4 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ

หน่วยที่ 5 การจัดการวัสดุอันตราย

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime