0(0)

รายวิชา วัสดุศาสตร์ 3 รหัส พว 32024 ภาคเรียนที่ 2/2566

สารบัญรายวิชา

หน่วยที่ 1 หลักวัสดุศาสตร์

การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน บทที่ 1

หน่วยที่ 2 การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากวัสดุ

หน่วยที่ 3 การคัดแยกและการรีไซเคิลวัสดุ

หน่วยที่ 4 แนวโน้มการใช้วัสดุและทิศทางการพัฒนาวัสดุในอนาคต

หน่วยที่ 5 สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุตามหลักสะเต็มศึกษา

หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีการกําจัดวัสดุ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime