0(0)

รายวิชา ประชาธิปไตยพื้นฐานสำหรับครอบครัวและชุมชน รหัสวิชา สค13043 ประถมศึกษา ตำบลเมืองบางยม (2/2564)

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรียนสาระการพัฒนาสังคม รายวิชาเลือกประชาธิปไตยพื้นฐานสำหรับครอบครัวและชุมชน รหัสวิชา สค13043เป็นหนังสือเรียนที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้เรียนนอกระบบ ในการศึกษาหนังสือเรียนสาระ การพัฒนาสังคม ประชาธิปไตยพื้นฐานส าหรับครอบครัวและชุมชน รหัสวิชา สค13043 ผู้เรียนควรปฏิบัติดังนี้ 1. ศึกษาโครงสร้างรายวิชาให้เข้าใจในหัวข้อและสาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและขอบข่ายเนื้อหาของ รายวิชานั้นๆ โดยละเอียด 2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแต่ละบทอย่างละเอียดและท ากิจกรรมที่ก าหนด แล้วท าความเข้าใจก่อนที่จะ ศึกษาเรื่องต่อไป 3. ปฏิบัติกิจกรรมท้ายเรื่องของแต่ละเรื่อง เพื่อใช้ในการสรุปความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละเนื้อหา แต่ละเรื่องผู้เรียนสามารถน าไปตรวจสอบกับครูและเพื่อนๆที่ร่วมเรียนในรายวิชา และระดับเดียวกันได้ 4. หนังสือเรียนนี้มี 4 บท ดังนี้ บทที่ 1 ปัญหาของสังคมไทย เรื่องที่ 1 ความหมายของครอบครัว ความหมายชุมชนความหมายสังคม ความหมายปัญหาสังคม เรื่องที่ 2 ปัญหาสังคมไทย สาเหตุปัญหาสังคมแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมส าคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บทที่ 2 ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจ าวัน เรื่องที่ 1 ความหมาย ความส าคัญ หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรื่องที่ 2 แนวทางการปฏิบัติตนในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง บทที่ 3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในครอบครัวและการเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน เรื่องที่ 1 บทบาทของสมาชิกในครอบครัวแนวทางปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เรื่องที่ 2 บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน คุณลักษณะส าคัญของผู้น าที่ดี เรื่องที่ 3 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ บทที่ 4 หลักธรรมในการด าเนินชีวิต หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ เรื่องที่ 1 ความหมาย ความส าคัญของหลักธรรมในการด าเนินชีวิตและหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เรื่องที่ 2 หลักธรรมในการด าเนินชีวิต

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทที่ 1 ปัญหาของสังคมไทย

กิจกรรมที่ 1 ผู้เรียนศึกษาจากหนังสือเรียนวิชาประชาธิปไตยพื้นฐานสำหรับครอบครัวและชุมชน บทที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ให้ผู้เรียนศึกษาจากคลิป VDO00:00:00
เรื่องที่ 1 ความหมายของครอบครัว ความหมายชุมชน ความหมายสังคม ความหมายปัญหาสังคม
แบบฝึกหัด บทที่ 1ปัญหาของสังคมไทย (5 ข้อ คะแนนที่ได้ = 10 คะแนนข้อละ 2 คะแนน)

บทที่ 2 ประชาธิปไตยในวิถีชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในครอบครัว

บทที่ 4 หลักธรรมในการดำเนินชีวิต หลักธรรมตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (5 การให้คะแนน)

36 รายวิชา

566 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime