5.00(1)

รายวิชา ทักษะการขยายอาชีพ รหัสวิชา อช31002 ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตำบลคลองยาง

หลักสูตรรายวิชา

1. มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการขยายอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานความรู้ใน กระบวนการผลิต กระบวนการตลาด ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ หลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาต่อยอดและ         ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา                                                                                                                                                    2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดทําแผนงานและโครงการธุรกิจเพื่อขยายอาชีพเข้าสู่ ตลาดการแข่งขัน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสู่ความมั่นคง

สารบัญรายวิชา

39 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ

เรื่องที่ 1 ความจําเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ
กิจกรรมที่ 1 เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 เรื่องที่ 1 ความจำเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ12:22
เรื่องที่ 2 ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ
กิจกรรมที่ 1 เรื่องที่ 2 ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 เรื่องที่ 2 ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ5:40
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เรื่อง ทักษะในการขยายอาชีพ

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 4 ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทําและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1352 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดี

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime