0(0)

รายวิชา คุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย รหัสวิชา สค33029

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความหมาย

บทที่ 2 สังคหวัตถุ 4

บทที่ 3 คุณธรรมสำหรับพัฒนาสังคม 3 ประการ

บทที่ 4 ประเพณีไทยในการพัฒนาสังคมไทย

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime