0(0)

รายวิชา คณิตศาสตร์ พค10110 ภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1จํานวนและการดําเนินการ

การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน บทที่ 1

บทที่2 เศษส่วน

บทที่3 ทศนิยม

บทที่ 4ร้อยละ

บทที่ 5การวัด

บทที่6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime