0(0)

รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 1 พว12010 ภาคเรียนที่ 1/2565

หลักสูตรรายวิชา


สารบัญรายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักไฟฟ้า

การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน บทที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime