0(0)

รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 1 รหัสวิชา พว12010

  • ลงทะเบียนแล้ว 14
  • อัปเดตล่าสุด 28 กรกฎาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านคมนาคม เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และคุณภาพชีวิต จึงส่งผลให้ความต้องการพลังงานไฟฟ้า เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งก าลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ในอนาคต จึงต้องช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุด

สารบัญรายวิชา

38 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 รู้จักไฟฟ้า

บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

บทที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

บทที่ 4 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime