0(0)

รายวิชา การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ทร2300060 ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร.ตำบลท่าทอง

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล

เรื่องที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล
เรื่องที่ 1 ” ยุคโบราณ Ancient Time ” (1.9 M BC-776 BC)
เรื่องที่ 2 ความเหมาะสมของสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัล ในงานต่าง ๆ
เรื่องที่ 3 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
แบบฝึกหัดบทที่ 1 วิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

บทที่ 2 วิวัฒนาการของสื่อดิจิทัล

บทที่ 3 ความหมายของการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy definition)

บทที่ 4 การสังเคราะห์ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล (Synthesis of digital literacy skills)

บทที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime