0(0)

รายวิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003) ม.ปลาย ภาคเรียน2/2566 ศกร.ตำบลนาทุ่ง

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ

การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง  จำเป็นต้องศึกษา  วิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจแล้วจัดทำ แผนพัฒนากระบวนการตลาด  กระบวนการการผลิตหรือการบริการ  กำหนดระบบกำกับดูแลเพื่อให้ อาชีพสู่ความมั่นคง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ ความเข้าใจในการพัฒนาอาชีพให้มีผลิตภัณฑ์หรืองานบริการ สร้างรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต มีเงินออมและมีทุนในการขยายอาชีพ
  2. วิเคราะห์ศกยภาพธุรกิจ การตลาด  การผลิตหรือการบริการ  แผนธุรกิจ  เพื่อสร้างธุรกิจให้มี ความมั่นคง
  3. อธิบายวิธีการตรวจสอบการพัฒนาอาชีพให้เข้าสู่ความมั่นคง
  4. ปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

ขอบข่ายเนื้อหาวิชา

บทที่  1  ศักยภาพธุรกิจ

บทที่  2  การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

บทที่  3  การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

บทที่  4  การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

บทที่  5  โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

สารบัญรายวิชา

19 บทเรียน

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสําคัญและความจําเป็นของการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
เรื่องที่ 2 ความจำเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ
เรื่องที่ 3 การวิเคราะห์ตําแหน่งธุรกิจ
เรื่องที่ 4 การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ บนเส้นทางของเวลาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่
แบบฝึกหัดบทที่ 1 วิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (จำนวน 5 ข้อ 10 คะแนน)

บทที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

บทที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime