0(0)

รายวิชา การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003) ม.ปลาย ตำบลวังไม้ขอน (2/2566)

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ศักยภาพธุรกิจ

บทที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

บทที่ 3 การจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

บทที่ 4 การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

บทที่ 5 โครงการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

แบบทดสอบหลังเรียน

วิดีโอ ติวเข้มเติมเต็มความรู้ กศน.

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime