0(0)

รายวิชา กฎหมายพื้นฐานกับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล สค3300176 ม.ปลาย กศน.ตำบลเมืองบางขลัง ภาคเรียนที่ 1/2566

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต
บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
แบบฝึกหักบทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

บทที่ 4 กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน

บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1275 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime