0(0)

รายวิชา กฎหมายพื้นฐานกับการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัล สค3300176 ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต
แบบฝึกหักบทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายในการดำเนินชีวิต (5 คะแนน)

บทที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา

บทที่ 4 กฎหมายทั่วไปสำหรับประชาชน

บทที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาระสนเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime