0(0)

รายวิชาโรคอุบัติใหม่ ทช3200014 ระดับม.ปลาย ภาคเรียน 1/2566 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่1 โรคอุบัติใหม่

บทที่ 1 โรคอุบัติใหม่
แบบฝึกหัด บทที่ 1 โรคอุบัติใหม่ (จำนวน 10 คะแนน)

บทที่ 2 โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย

บทที่ 3 แนวทางการป้องกัน การควบคุมโรค และการแก้ปัญหาโรคอุบัติใหม่

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime