0(0)

รายวิชาโรคอบุัติใหม่ รหัสรายวิชา ทช3200014 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่1 โรคอุบัติใหม่

บทที่ 1 โรคอุบัติใหม่
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 โรคอุบัติใหม่ (10 คะแนน)

บทที่ 2 โรคอุบัติใหม่ใ่นประเทศไทย

บทที่ 3 แนวทางการป้องกัน การควบคุมโรค และการแก้ปัญหาโรคอุบัติใิหม่

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime