0(0)

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 ศกร. ตำบลคลองยาง

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

สาระสำคัญ

บทที่ 1 ความพอเพียง

บทที่ 2 ชุมชนพอเพียง

บทที่ 3 การแก้ปัญหาชุมชน

บทที่ 4 สถานการณ์ของประเทศไทยและสถานการณ์โลกกับความพอเพียง

บทที่ 5 การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

ข้อสอบการติวก่อนสอบ

เฉลยการติวก่อนสอบ

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครูชวัลพัชร ตระกูล (ครูเหมา) เกิด 4 มกราคม 2526 ที่อยู่ปัจจุบัน 70/2 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงานปัจจุบัน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64100
5.00 (7 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1353 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime