0(0)

รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา ทช31001 (2/66) ต.ในเมือง

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความพอเพียง

บทที่ 2 ชุมชนพอเพียง

บทที่ 3 การแก้ปัญหาชุมชน

บทที่ 4 สถานการณ์ของประเทศไทยและสถานการณ์โลกกับความพอเพียง

บทที่ 5 การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างรายได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แบบทดสอบหลังเรียน

ติวก่อนสอบ

เฉลยข้อสอบติว

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

69 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime