0(0)

รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

40 บทเรียน

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 9 อาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime