0(0)

รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา ทช31002 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2567

สารบัญรายวิชา

40 บทเรียน

บทที่ 1 การทํางานของระบบในร่างกาย

เรื่องที่ 1 การทํางานของระบบย่อยอาหาร
เรื่องที่ 2 การทํางานของระบบขับถ่าย
เรื่องที่ 3 การทํางานของระบบประสาท
เรื่องที่ 4 การทํางานของระบบสืบพันธุ์
เรื่องที่ 5 การทํางานของระบบต่อมไร้ท่อ
เรื่องที่ 6 การดูแลรักษาระบบของร่างกายที่สําคัญ
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 การทํางานของระบบในร่างกาย

บทที่ 2 ปัญหาเพศศึกษา

บทที่ 3 อาหารและโภชนาการ

บทที่ 4 การเสริมสร้างสุขภาพ

บทที่ 5 โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่ 6 ความปลอดภัยจากการใช้ยา

บทที่ 7 ผลกระทบจากสารเสพติด

บทที่ 8 ทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพจิต

บทที่ 9 อาชีพจําหน่ายอาหารสําเร็จรูปตามสุขาภิบาล

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime