0(0)

รายวิชาสังคมศึกษา สค31001 ระดับ ม.ปลาย ศกร.ระดับตำบลเมืองบางขลัง (ภาคเรียนที่ 1/2567)

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 ภูมิศาสตร์กายภาพ

สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 ประวัติศาสตร์

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์

บทที่ 4 การเมืองการปกครอง

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime