0(0)

รายวิชาศิลปศึกษา รหัสวิชา ทช21003 ม.ต้น ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก ภาคเรียนที่ 2 /2566

หลักสูตรรายวิชา

สาระสําคัญ

มีความรู้ความเข้าใจ มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่นชม เห็นคุณค่าความงาม ความไพเราะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

อธิบายความหมายของธรรมชาติ ความงาม ความไพเราะของทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

ขอบข่ายเนื้อหา

1. อธิบายความรู้พืนฐานของ ทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

2. สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ความรู้พืนฐาน ด้าน ทัศนศิลป์ไทย คนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

3. ชืนชม เห็นคุณค่าของ ทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

4. วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ งานด้านทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

5. อนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านทัศนศิลป์ไทย ดนตรีไทย และนาฏศิลป์ไทย

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 2 ดนตรีไทย

บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย

บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย
แบบฝึกหัด บทที่ 1 ทัศนศิลป์ไทย 5 คะแนน

บทที่ 2 ดนตรีไทย

บทที่ 3 นาฏศิลป์ไทย

บทที่ 4 นาฏศิลป์ไทยกับการประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime