0(0)

รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2566 กศน.ตำบลเมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย

แบบฝึกหัด บทที่ 1 ศาสนาในประเทศไทยและในเอเชีย (เก็บคะแนน 5 คะแนน)

บทที่ 2 วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมของไทยและเอเชีย

บทที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 พัฒนาการทางการเมืองและการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime