0(0)

รายวิชาภูมิปัญญาไทย:การอยู่ร่วมกับสายน้ำ สค33043 ม.ปลาย ตำบลปากน้ำ (2/2564)

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำในสมัยโบราณ

บทที่ 2 การอยู่กับสายน้ำในสมัยโบราณ

บทที่ 3 ศาสตร์ของในหลวงกับการจัดการน้ำ

บทที่ 4 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาและศาสตร์ของในหลวง สู่การบริหารจัดการน้ำและการอยู่กับสายน้ำ

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

นางวรรณภา พูลชะนะ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
3.90 (10 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

958 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime