5.00(1)

รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พต21001 ระดับ ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 อ.สมเกียรติ ใจหนัก ตำบลเมืองบางยม

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

บทที่ 1 ภาษาท่าทางในการสือสารในชีวิตประจำวัน

เรื่องที่ 1 การทักทายและการกล่าวลา00:00:00
เรื่องที่ 2 การแนะนําตนเองและผู้อื่น00:00:00
เรื่องที่ 3 การให้และการสอบถามข้อมูลส่วนตัว4:17
เรื่องที่ 4 การใช้ภาษากาย4:57
เรื่องที่ 5 การพูดโทรศัพท์4:56
แบบฝึกหัดบทที่ 1 การใช้ภาษาในการสื่อสารความหมายในชีวิตประจําวัน

บทที่ 2 คุณรู้สึกอย่างไร

บทที่ 3 คุณคิดอย่างไร

บทที่ 4 รูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษ

บทที่ 5 อดีตกาล (Past Tense)

บทที่ 6 อาชีพพนักงานขับรถรับจ้าง

บทที่ 7 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานบริการในสถานที่ต่าง ๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1271 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เสร็จแล้วครับ

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime