0(0)

รายวิชาทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา (ทร31001) ภาคเรียนที่ 2 /2565

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

การมอบหมายงานให้นักศึกษา ท้ายบทที่1 สรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน บทที่ 1

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรุ้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime