0(0)

รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ อช31002 ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2565 กศน.ตำบลนาทุ่ง

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ

เรื่องที่ 1 ความจําเป็นในการฝึกทักษะอาชีพ
เรื่องที่ 2 ทักษะการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขยายอาชีพ
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ (จำนวน 10 คะแนน)

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 4 ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทําและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 7 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 8 โครงการขยายอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime