0(0)

รายวิชาทักษะการขยายอาชีพ อช31002

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

บทที่ 1 ทักษะในการขยายอาชีพ

การมอบหมายงาน ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาในบทอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน บทที่ 1

บทที่ 2 ตรวจสอบระบบความพร้อมการสร้างอาชีพให้มีความมั่นคง

บทที่ 3 การพัฒนาตนเองเพื่อการขยายอาชีพ

บทที่ 4 ความหมาย ความสําคัญของการขยายอาชีพ

บทที่ 5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการขยายอาชีพ

บทที่ 6 การจัดทําและพัฒนาระบบการขยายอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime