0(0)

รายวิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) ภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

บทที่ 1 การงานอาชีพ

การมอบหมายงานให้นักศึกษาสรุปความคิดรวบยอดในเนื้อหาอย่างละเอียดเก็บคะแนน 10 คะแนน บทที่ 1

บทที่ 2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

บทที่ 4 ความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime