0(0)

รายวิชาช่องทางการขยายอาชีพ อช31001 ระดับ ม.ปลาย 2/2566 กศน.ตำบลในเมือง

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 การงานอาชีพ

เรื่องที่ 1 ความสําคัญและความจําเป็นในการครองชีพ
เรื่องที่ 2 การขยายอาชีพในชุมชน ประเทศ และภูมิภาค 5 ทวีป
เรื่องที่ 3 การขยายกระบวนการจัดการงานอาชีพในชุมชน
เรื่องที่ 4 คุณธรรม จริยธรรม
เรื่องที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการขยายอาชีพในชุมชน สังคม และภูมิภาค 5 ทวีป ได้แก่ ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา
แบบฝึกหัดบทที่ 1 การงานอาชีพ

บทที่ 2 ช่องทางการขยายอาชีพ

บทที่ 3 การตัดสินใจเลือกขยายอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime