5.00(2)

รายวิชาชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส สค33047

  • ลงทะเบียนแล้ว 173
  • อัปเดตล่าสุด 9 ตุลาคม 2021

หลักสูตรรายวิชา

ทรัพยากรธรรมชาตินับเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตประเทศ
ไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสภาพแวดล้อมที่ดีแต่ปัจจุบันพบว่าทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทำลาย และใช้ประโยชน์อย่างสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่า เกิดความสูญเสียทางดุลยภาพของระบบนิเวศ ส่งผลกระทบ
ต่อมนุษย์ในที่สุดเพื่อมิให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปมากกว่านี้จึงจ าเป็นที่เราจะต้องร่วมมือกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าต้นน้ำ ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของ “พลังงาน” และต้น
ทางของ “ชีวิต”
กศน. เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และตระหนักดีว่าการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนเป็นหนทางที่จะดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ได้ยืนยาวที่สุด เพราะเยาวชนและประชาชนจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติต่อไปในอนาคต จึงได้จัดทำหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวันรวมทั้งมี
เจตคติและมีความตระหนักในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติมากยิ่ง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการฝึกวิเคราะห์รูปแบบของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตนเอง
  • 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้พื้นฐานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

1. บทที่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ 1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบฝึกหัดก่อนเรียนรายวิชาชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ 1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11:59
เรื่องที่ 2 ความสําคัญและผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม16:53
แบบฝึกหัดบทที่ 1 ( 10 คะแนน )

บทที่ 2 หลักการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4 ประโยชน์และหน้าที่ของชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ 5 โทษของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อสอบกลางภาคเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน
เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - คลิป VDO ในเรื่องชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จาก สื่อ You Tube .

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime

ความต้องการ

  • 1. นักศึกษาเมื่อเรียนจบบทเรียนนั้นมีความรู้ความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • 2. มีความคิดที่ดีต่อตนเองและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • 3. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพทยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก