0(0)

รายวิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ สค33028 ม.ปลาย ภาคเรียนที่2/2564 ต.วังพิณพาทย์

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของหลักคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

บทที่ 2 หลักธรรม อริยสัจ 4 ซึ่งใช้หลักทิฎฐธรรมมิกตถประโยชน์

บทที่ 3 คุณธรรมสำหรับการพัฒนางาน

บทที่ 4 มงคลชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ

บทที่ 5 หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

บทที่ 6 อาชีพในสังคมกับคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime