0(0)

รายวิชาการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน พว12010 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักไฟฟ้า

เรื่องที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของไฟฟ้า8:56
เรื่องที่ 2 ประวัติความเป็นมาของไฟฟ้าในประเทศไทย3:09
เรื่องที่ 3 ประเภทของไฟฟ้า9:22
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1271 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime