0(0)

รายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 รหัสวิชา สค22019 ระดับ ม.ต้น กศน.ตำบลเมืองบางขลัง

สารบัญรายวิชา

35 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภัยแล้ง

เรื่องที่ 1 ความหมายของภัยแล้ง ฝนแล้ง และฝนทิ้งช่วง
เรื่องเรื่องที่ 2 ลักษณะการเกิดภัยแล้ง
เรื่องที่ 3 สถานการณ์การเกิดภัยแล้ง
เรื่องที่ 4 แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง
แบบฝึกหัดบทที่ 1 (10 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วาตภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุทกภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ดินโคลนถล่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟป่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หมอกควัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แผ่นดินไหว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สึนามิ…ภัยร้ายที่น่ากลัว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

ข้อสอบกลางภาค

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูทิพย์รัตน์ บุตะเคียน เกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2523 สถานที่เกิด จังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ปัจจุบัน 1/2 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.22 (9 การให้คะแนน)

54 รายวิชา

1274 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime