0(0)

รายวิชาการเงินเพื่อชีวิต3 สค32029 ระดับ ม.ปลาย 2/2565 กศน.ตำบลในเมือง

สารบัญรายวิชา

27 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ว่าด้วยเรื่องของเงิน

เรื่องที่ 1 ความหมายและประโยชน์
เรื่องที่ 2 ประเภทของเงิน
เรื่องที่ 3 การฝากเงิน การประกันภัย และการลงทุน
เรื่องที่ 4 การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
เรื่องที่ 5 ผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศไทย
แบบฝึกหัดหน่วยที่ 5 ภัยทางการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวางแผนการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สินเชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน

หน่ายการเรียนรู้ที่ 5 ภัยการเงิน

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime