0(0)

รายวิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ทร2300060 ม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2566 ตำบลเมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล

เรื่องที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล
เรื่องที่ 2 ความเหมาะสมของสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัล ในงานต่าง ๆ
เรื่องที่ 3 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
การมอบหมายงาน แบบฝึกหัดบทที่ 1 (5 คะแนน)

บทที่ 2 วิวัฒนาการของสื่อดิจิทัล

บทที่ 3 ความหมายของการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy definition)

บทที่ 4 การสังเคราะห์ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล (Synthesis of digital literacy skills)

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime