0(0)

รายวิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รหัสรายวิชา ทร2300060 ภาคเรียน2/2566 ระดับ ม.ต้น ศกร.ตำบลป่ากุมเกาะ

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรียนวิชา การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รหัสรายวิชา ทร 2300060 ใช้ส าหรับผู้เรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างของหนังสือเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างของหน่วย การ
เรียนรู้เนื้อหาสาระ กิจกรรม เรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียน
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน
กิจกรรมท้ายบท เฉลยแบบทดสอบ เรียงลำดับตามหน่วยการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

21 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล

เรื่องที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล
เรื่องที่ 2 ความเหมาะสมของสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัล ในงานต่าง ๆ
เรื่องที่ 3 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
แบบฝึกหัดบทที่ 1 วิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (เก็บคะแนน 10 คะแนน)

บทที่ 2 วิวัฒนาการของสื่อดิจิทัล

บทที่ 3 ความหมายของการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy definition)

บทที่ 4 การสังเคราะห์ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล (Synthesis of digital literacy skills)

บทที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

เกี่ยวกับผู้สอน

คุณครู จุฑามาศ ล้วนงาม เกิด 26 มีนาคม 2519 สถานที่อยู่ปัจจุบัน 43 หมู่ 5 ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64190 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลป่ากุมเกาะ สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอสวรรคโลก 10/2 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 judolbet88 bom88 extra togel bandar togel terpercaya toto macau mawartoto   slot gacor hari ini slot gacor agen slot gacor slot online slot gacor 2024 slot mudah maxwin slot gampang menang SITUS NEMO69
5.00 (5 การให้คะแนน)

83 รายวิชา

1487 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime