0(0)

รายวิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รหัสรายวิชา ทร2300060 ภาคเรียน2/2566 ระดับ ม.ต้น ศกร.ตำบลนาทุ่ง

หลักสูตรรายวิชา

หนังสือเรียนวิชา การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล รหัสรายวิชา ทร 2300060 ใช้ส าหรับผู้เรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างของหนังสือเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน โครงสร้างของหน่วย การ
เรียนรู้เนื้อหาสาระ กิจกรรม เรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียน
ส่วนที่ 2 แบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบด้วย แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน
กิจกรรมท้ายบท เฉลยแบบทดสอบ เรียงล าดับตามหน่วยการเรียนรู

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

บทที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล

เรื่องที่ 1 ความหมายของการสื่อสารยุคดิจิทัล
เรื่องที่ 1 ” ยุคโบราณ Ancient Time ” (1.9 M BC-776 BC)
เรื่องที่ 2 ความเหมาะสมของสื่อ และเครื่องมือทางดิจิทัล ในงานต่าง ๆ
เรื่องที่ 3 การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์
แบบฝึกหัดบทที่ 1 วิชาการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

บทที่ 2 วิวัฒนาการของสื่อดิจิทัล

บทที่ 3 ความหมายของการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital literacy definition)

บทที่ 4 การสังเคราะห์ทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล (Synthesis of digital literacy skills)

บทที่ 5 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

49 รายวิชา

595 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime