0(0)

รายวิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม รหัสวิชา สค31003 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ต.เมืองสวรรคโลก

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

แบบฝึกหัดก่อนเรียน

บทที่ 1 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม

บทที่ 2 ข้อมูลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

บทที่ 3 การจัดเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 4 การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

บทที่ 5 เทคนิคการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน

บทที่ 6 บทบาท หน้าที่ของผู้นํา/สมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม

แบบทดสอบหลังเรียน

ข้อสอบกลางภาค จำนวน 10 คะแนน

สรุปเนื้อหาบทเรียน – แบบทดสอบการติวก่อนสอบ

เฉลยแบบทดสอบการติว

เกี่ยวกับผู้สอน

นางสาวสุนิศา ศรีนุต ชื่อเล่น ครูใหม่ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 34/5 ม.3 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เป็นครู ศกร.ตำบลเมืองสวรรคโลก
5.00 (3 การให้คะแนน)

55 รายวิชา

791 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime