0(0)

รายวิชาการพัฒนาจิตและปัญญา สค22004 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 จิตในทางพระพุทธศาสนา

บทที่ 2 สมาธิเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา

บทที่ 3 การเจริญสติ

แบบทดสอบหลังเรียน

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

แบบทดสอบ(ติวสอบ)

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

88 รายวิชา

1375 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime