0(0)

รายวิชาการพัฒนาจิตและปัญญา สค22004 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตำบลท่าทอง

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 จิตในทางพระพุทธศาสนา

บทที่ 2 สมาธิเพื่อพัฒนาจิตและปัญญา

บทที่ 3 การเจริญสติ

แบบทดสอบกลางภาค 10 คะแนน

เกี่ยวกับผู้สอน

ตำแหน่ง ครู ศรช.ตำบลท่าทอง สถานที่ทำงานปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสวรรคโลก 10/2 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
0.00 (1 การให้คะแนน)

62 รายวิชา

281 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime