0(0)

รายวิขาทักษะการเรียน ทร31001 ระดับ ม.ปลาย 2/2565 กศน.ตำบลในเมือง

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาทักษะการเรียนรูู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านการ เรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผูู้เรียนสามารถกําหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าถึงและเลือกใช้ แหล่งเรียนรู้จัดการความรู้ กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ที่จะสามารถใช้เป็น เครื่องมือชี้นํา ในการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

บทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการของการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 2 ทักษะพื้นฐานทางการศึกษาหาความรู้ ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่องที่ 3 การทำแผนผังความคิด
เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บทที่ 2 การใช้แหล่งเรียนรู้

บทที่ 3 การจัดการความรู้

บทที่ 4 การคิดเป็น

บทที่ 5 การวิจัยอย่างง่าย

บทที่ 6 ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ

เกี่ยวกับผู้สอน

ที่อยู่ 80 หมู่ที่ 6 ตำบลนาุท่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.43 (7 การให้คะแนน)

44 รายวิชา

1688 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime