0(0)

รายวิขาคณิตศาสตร์ พค 11001 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

หลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา (พค11001)

สาระสําคัญ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจํานวน และตัวเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัดเรขาคณิต สถิติ และความน่าจะเป็นไปได้เบื้องต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ระบุหรือยกตัวอย่างเกี่ยวกับจํานวนและตวัเลข เศษส่วน ทศนิยมและร้อยละ การวัดเรขาคณิตสถิติ และความน่าจะเป็นไปได้เบื้องต้นได้

2. สามารถคิดคํานวณและแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจํานวนนับเศษส่วน ทศนยิม ร้อยละ การวัดเรขาคณิตได้ ขอบขยายเนื้อหา

บทที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 5 การวัด

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

สื่อการเรียนรู้

1. ใบงาน 2. หนังสือเรียน

สารบัญรายวิชา

126 บทเรียน

บทที่ 1 จํานวนและการดําเนินการ

เรื่องที่ 1การอ่านและเขียนตัวเลขแทนจํานวน
กิจกรรมที่ 2 เรื่องการอ่านและเขียนตัวเลขแทนจํานวน11:36
เรื่องที่ 2 ค่าประจําหลักและค่าของตัวเลข
กิจกรรมที่ 1 ค่าประจําหลักและค่าของตัวเลข
กิจกรรมที่ 2 ค่าประจําหลักและค่าของตัวเลข9:43
เรื่องที่ 3 การเขียนจํานวนในรูปกระจาย
กิจกรรมที่ 1 การเขียนจํานวนในรูปกระจาย
กิจกรรมที่ 2 การเขียนจํานวนในรูปกระจาย10:59
เรื่องที่ 4 การเรียงลําดับจํานวน
กิจกรรมที่ 1 การเรียงลําดับจํานวน
กิจกรรมที่ 2 การเรียงลําดับจํานวน18:00
เรื่องที่ 5 การประมาณค่า
กิจกรรมที่ 1 การประมาณค่า
กิจกรรมที่ 2 การประมาณค่า9:20
เรื่องที่ 6 สมบัติของจํานวนนับและศูนย์ และการนำไปใช้ ในการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 1 สมบัติของจํานวนนับและศูนย์ และการนำไปใช้ ในการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 2 สมบัติของจํานวนนับและศูนย์ และการนำไปใช้ ในการแก้ปัญหา8:41
เรื่องที่ 7 การบวก การลบ การคูณ การหาร จํานวนนับ และการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 1 การบวก การลบ การคูณ การหาร จํานวนนับ และการแก้ปัญหา
กิจกรรมที่ 2 การบวก การลบ การคูณ การหาร จํานวนนับ และการแก้ปัญหา7:32
เรื่องที่ 8 ตัวประกอบของจํานวนนับและการหาตัวประกอบ
กิจกรรมที่ 1 ตัวประกอบของจํานวนนับและการหาตัวประกอบ
กิจกรรมที่ 2 ตัวประกอบของจํานวนนับและการหาตัวประกอบ8:23
เรื่องที่ 9 จํานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
กิจกรรมที่ 1 จํานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
กิจกรรมที่ 2 จํานวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ10:05
เรื่องที่ 10 การแยกตัวประกอบ
กิจกรรมที่ 1 การแยกตัวประกอบ
กิจกรรมที่ 2 การแยกตัวประกอบ13:02
เรื่องที่ 11 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
กิจกรรมที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
กิจกรรมที่ 2 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.17:49
แบบฝึกหัดบทที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

บทที่ 2 เศษส่วน

บทที่ 3 ทศนิยม

บทที่ 4 ร้อยละ

บทที่ 5 การวัด

บทที่ 6 เรขาคณิต

บทที่ 7 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

เกี่ยวกับผู้สอน

นายสมเกียรติ ใจหนัก เกิดวันที่ 19 มกราคม 2525 สถานที่เกิด จังหวัดสุโขทัย สถานที่อยู่ปัจจุบัน 27/1 ซอย 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตำแหน่ง ครู ศรช ตำบลเมืองบางยม อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
4.63 (30 การให้คะแนน)

51 รายวิชา

1270 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime