0(0)

ภาษาไทย รหัสวิชา พท21001 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.ตำบลวังพิณพาทย์ ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ
1. การอ่านี้เป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญเพราะช่วยให้สามารถรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์
ต่าง ๆ ของสังคม ทำให้ปรับตัวได้กับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์
และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. การเขียนนี้เป็นการสื่อสารที่จัดระบบความคิด การเลือกประเด็น การเลือกสรรถ้อยคำเพื่อ
ถ่ายทอดเป็นตัวอักษรในการสื่อความรู้ ความคิด ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก จากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน
3. การฟัง การดูและการพูด เป็นทักษะที่สำคัญของการสื่อสารในการดำเนินชีวิตประจำวัน
จึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการเบื้องต้น และต้องคำนึงถึงมารยาทในการฟัง การดูและการพูดด้วย
4. การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของ
คนไทยจึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและตองอูนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
สืบต่อไป
5. การใช้ทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู้ การเข้าใจระดับของภาษาสามารถ
ใช้คำพูดและเขียนได้ดี ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
6. วรรณคดีไทยเป็นมรดกของภาษาและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เป็นมรดกทางปัญญาของคนไทย
แสดงถึงความรุ่งเรื่องของวัฒนธรรมทางภาษา เป็นการเชิดชูความเป็นอารยะของชาติ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เมื่อศึกษาชุดวิชาแล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. จับใจความสำคัญ และเล่าเรื่องได้ ตีความได้อ่านในใจและอ่านออกเสียง วิเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินค่าได้ เลือกหนังสือและสารสนเทศได้และมีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน
2. อธิบายการเขียนเบื้องต้นได้ เขียนเรียงความย่อความเขียนจดหมาย เขียนโต้แย้ง
เขียนรายงาน เขียนคำขวัญ เขียนประกาศ เขียนเชิญชวน กรอกแบบรายการแต่งคำประพันธุ์
บอกคุณค่าของถ้อยคำภาษาและสามารถเลือกใช้ถ้อยคำในการประพันธุ์ เขียนอ้างอิง เขียนเลขไทย
ได้ถูกต้องสวยงาม
3. บอกหลักเบื้องต้น และจุดมุ่งหมายของการฟัง การดูและการพูดได้ และสามารถพูดในโอกาส
ต่าง ๆได้

4. บอกลักษณะสำคัญของภาษาและการใช้ภาษาในการสื่อการใช้พจนานุกรมและสารานุกรม
ในชีวิตประจำวันได้
5. บอกชนิดและหน้าที่ของคำประโยค และนำไปใช้ได้ถูกต้อง
6. ใช้เครื่องหมายวรรคตอน อักษรย่อคำราชาศัพท์ หลักการประชุม การอภิปราย
การโต้วาที่
7. บอกความหมายของวรรณคดีและวรรณกรรม องค์ประกอบและรูปแบบลักษณะเด่น
ของวรรณคดีได้
8. บอกความหมายของวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ได้
9. บอกความหมายและลักษณะเด่นของวรรณกรรมท้องถิ่น ประเภท รูปแบบของวรรณกรรมไทย
ปัจจุบันได
10. อ่านวรรณคดีและวรรณกรรม บอกแนวความคิด ค่านิยม คุณค่าหรือแสดงความคิดเห็นได้
11. บอกลักษณะสำคัญและคุณค่าของเพลิงพื้นบ้าน และบทกล่อมเด็กพร้อมทั้งร้องเพลิงพื้นบ้าน
และบทกล่อมเด็กได้
ขอบข่ายเนื้อหา
บทที่ 1 การฟัง การดู
บทที่ 2 การพูด
บทที่ 3 การอ่าน
บทที่ 4 การเขียน
บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา
บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม
บทที่ 7 ภาษาไทยกับการประกอบอาชีพ

สารบัญรายวิชา

30 บทเรียน

บทที่ 1 การฟัง การดู

เรื่องที่ 1 หลักเบื้องต้นของการฟังและการดู00:30:14
เรื่องที่ 2 หลักการฟังเพื่อจับใจความสําคัญ
เรื่องที่ 3 หลักการฟัง การดู อย่างมีวิจารณญาณ
เรื่องที่ 4 มารยาทในการฟัง การดู
การมอบหมายงาน – บทที่ 1 (10 คะแนน)

บทที่ 2 การพูด

บทที่ 3 การอ่าน

บทที่ 4 การเขียน

บทที่ 5 หลักการใช้ภาษา

บทที่ 6 วรรณคดี และวรรณกรรม

บทที่ 7 ภาษาไทยกับช่องทางการประกอบอาชีพ

แบบทดสอบกลางภาค (10 คะแนน)

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

60 รายวิชา

1277 ผู้เรียน

เรียน

ระยะเวลาการลงทะเบียน: Lifetime